Home> Natural Science

Awards for Key Scientific Achievements

Updated : 2015-07-16

Solidified Single-Mode Single-frequency Green Laser

Year: 2002

Prize winner: Peng Kunchi, Zhang Kuanshou, Wang Runlin, Pan Qing, Zhang Jing

Prize: 2nd Place National Technological Invention Award

Research and Application of Stability of Low-degree Colored Liquor

Year: 2003

Prize winner: Zhang Shengwan, Du Xiaowei, Feng Yanlin, Lei Zhenhe, Zhao Jinglong, Han Ying, Guo Ancheng, Zhang Youxian, An Liljuan, Wang Yuemei

Prize: 2nd Place National Progress in Science and Technology Award

Research and Industrial Application of Key Lemery with Mirabilite Method Production Technology

Year:2003

Prize winner: Cheng Fangqin, Wu Linmao, Li Jun, Xu Tao, Li Wenle, Sun Peixia, Jing Xiaobing, Zhou Fangxian, Wu Ping, Qu Yao

Prize: 2nd Place National Progress in Science and Technology Award

Research and Application of New Photosensitive Hydrolytic Color-fading Materials

Year: 2004

Prize winner: Dong Chuan, Liu Diansheng, Shuang Shaomin, Lin Peihua, Li Duxin, Ren Zhigang

Prize: 2nd Place National Technological Invention Award

Research on Optical Field Entangled State and Continuous Variable Quantum Communications

Year: 2006

Prize winner: Xie Changde, Zhang Jing, Pan Qing, Gao Jiangrui, Peng Kunchi

Prize: 2nd Prize National Natural Sciences Award

photo16